0
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

مهریه یکی از حقوق مالی است که در زمان عقد از طرف مرد برای زن تعیین می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. اهمیت پرداخت مهریه به حدی است که حتی پس از فوت زن در صورتیکه پیش از فوت مهریه را طلب نکرده و نگرفته باشد و یا در زمان حیات خود مهریه خود را نبخشیده باشد، از سوی وراث قابل طلب و پیگیری است و مرد موظف به پرداخت آن است.

ادامه مطلب …
0
مهریه زن متوفی

مهریه زن متوفی به چه کسی میرسد و چه مدارکی می خواهد؟

مهریه حقی است که در زمان عقد از جانب مرد به زن داده می شود و هر زمانی پس از عقد توسط زن قابل مطالبه است و مرد می بایست آن را پرداخت کند.

اگر زن در زمان حیات خود مهریه را از مرد طلب نکرده باشد پس از مرگ وی عین مهریه به وراث وی یعنی شوهر، فرزندان و پدر و مادر همسر خواهد رسید. تنها زمانی حق مهریه از زن ساقط می شود که خود زن مهریه خود را ببخشد و این تصمیم در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شده باشد.

ادامه مطلب …