0
مهریه زن متوفی

مهریه زن متوفی به چه کسی میرسد و چه مدارکی می خواهد؟

مهریه حقی است که در زمان عقد از جانب مرد به زن داده می شود و هر زمانی پس از عقد توسط زن قابل مطالبه است و مرد می بایست آن را پرداخت کند.

اگر زن در زمان حیات خود مهریه را از مرد طلب نکرده باشد پس از مرگ وی عین مهریه به وراث وی یعنی شوهر، فرزندان و پدر و مادر همسر خواهد رسید. تنها زمانی حق مهریه از زن ساقط می شود که خود زن مهریه خود را ببخشد و این تصمیم در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شده باشد.

ادامه مطلب …
1 2